Ring på: 49 21 48 00
post@kv-revision.dk
Årsregnskab og revision

Årsregnskab og revision

Årsregnskabet

Årsregnskabet er opsummeringen af årets anstrengelser. Her opsummeres årets indtægter og omkostninger og viser årets resultat. For os talnørder er det altid spænende om årets arbejde har båret frugt, altså om der er over eller underskud. Årsregnskabet viser ligeledes om der er en formue i virksomheden, hvordan aktiverne fordeler sig samt hvor stor en gæld der er. Årsregnskabet er derfor selv sagt et meget vigtigt element, som også rigtig mange virksomheder sætter pris på.
Årsregnskabet aflægges efter forskellige principper og regler, afhængigt af om der er tale om en personlig ejet virksomhed, et selskab eller en forening. Det er derfor vigtigt at søge assistance i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet.
Hos KV Revision assistere vi med aflæggelsen af årsregnskabet. Vi har gennem mange års erfaring, store investeringer i viden og software opbygget værktøjer der gør, at vi kan levere et kvalitetsprodukt der lever op til tidens krav. Det er dog fortsat virksomhedens ledelse der har ansvaret for aflæggelse af årsregnskabet, hvilket bevirker at troværdighed mellem virksomhed og revisor er meget vigtig.

Revision

Når årsregnskabet også i mange tilfælde kaldet årsrapporten, er aflagt, skal der vælges en form for erklæring som årsregnskabet skal forsynes med.

Man skal her være opmærk som på at det kun er godkendte revisorer (registreret eller autoriseret revisorer) der må afgive selskabsretlige erklæringer.

Valget af erklæring er meget afhænge af virksomhedens størrelse og finansiering, så det er altid en god idé, at kontakte os eller en anden godkendt revisor for rådgivning herom.

Regnskabet kan forsynes følgende erklæringer:

  • Erklæring om assistance: Erklæringen afgives uden sikkerhed, hvilket betyder, at regnskabet bliver opsat på grundlag af virksomhedens bogføring. Revisor er dog forpligtet til at anvende sin faglige ekspertise til at assistere med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt at overholde relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.
  • Erklæring om Review: Erklæringen afgives med begrænset sikkerhed og er baseret på revisors forespørgsler og analyse af virksomhedens regnskab.
  • Erklæring om udvidet gennemgang: Erklæringer afgives i henhold til Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og er i lighed med review, med begrænset ansvar. De væsentlige forskelle mellem udvider gennemgang og review er, at revisor tillige udføre specifikke handlinger. Herudover fravælger du ikke revisor hos Erhvervsstyrelsen, hvilket vil sige, at der fortsat vil være en revisor tilknyttet selskabet.
  • Erklæring om revision: Ved en revision opnår revisor høj grad af sikkerhed for sin konklusion om oplys­ningerne i regnskabet. Ved en revision kontrollerer revisor alle væsentlige poster i regnskabet ved hjælp af omfattende revisionshandlinger, eksempelvis efterprøvning, fysisk kontrol, observationer med videre. Kontrollen af oplysningerne i årsregnskabet udgør langt den største del af arbejdet i en revision ud fra revisors vurdering af væsentlighed og risiko for fejl i regnskabet.